Företrädesemission 2023

Företrädesemission 2023

Emissionsfolder

Företrädesemission 2023

Prospekt

Registreringsbevis

Pressmeddelande

SLUTLIGT UTFALL

Teckna utan företrädesrätt

Anmälningssedel

Teckna med företrädesrätt

Anmälningssedel

Preliminär tidplan

datumhändelse
21 december 2022Extra bolagsstämma beslutade om Företrädesemissionen
4 januari 2023Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
4 januari 2023Offentliggörande av prospekt
5 januari 2023Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
9 januari 2023Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
11 – 20 januari 2023Handel med teckningsrätter vid Nasdaq First North GM
11 – 25 januari 2023Teckningsperiod
30 januari 2023Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Frågor & Svar

1. Generella frågor kring företrädesemissionen

1.1 Varför har Goodbye Kansas valt att göra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare?

Svar: Goodbye Kansas har beslutat att göra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 66,5 MSEK samtidigt som vi genomför två kvittningsemissioner av aktier, en avseende kvittning av lån om 50,2 MSEK och en avseende förvärv av minoritetsandelar i befintliga dotterbolag om 4,7 MSEK. Likviden från företrädesemissionen kommer att användas för att finansiera bolagets expansion av studioverksamheten samt för återbetalning av lån.

Anledningen till kapitalanskaffningen är att bolagets finansiella ställning behöver förstärkas, och ett antal omständigheter har gjort att vi behöver göra detta nu: uppskjutna projektstarter i studioverksamheten under tredje kvartalet, senarelagd lansering av mobilspelet Hello Kitty samt att avyttring av verksamheter inte bedöms kunna forceras i det rådande marknadsklimatet.

1.2 Ni genomförde en nyemission förra året med löften om lönsam tillväxt. Ni har inte uppfyllt dessa löften så varför ska man som befintlig aktieägare delta i denna nyemission?

Med facit i hand borde vi ha rest ytterligare kapital förra året. Men vi kunde då inte förutse att projektstarter i studioverksamheten skulle försenas eller att lanseringen av mobilspelet Hello Kitty skulle skjutas upp. Vi har förståelse för aktieägarnas frustration i denna situation men det vi förmedlade redan i samband med förra nyemissionen kvarstår: Koncernen är unikt positionerad för att tillhandahålla banbrytande digitala upplevelser och vi har goda förutsättningar att uppnå lönsam tillväxt.

En viktig skillnad mot föregående nyemission är att vi nu beslutat att renodla verksamheten och fokusera på studioverksamheten som har störst lönsamhetspotential samtidigt som vi avyttrar icke-kärnverksamheter. Samtidigt uppnår vi en sundare kapitalstruktur genom att även konvertera ungefär 50 MSEK i skulder till eget kapital.

1.3 De riktade kvittningsemissionerna innebär en kraftig utspädning för befintliga aktieägare, varför har ni beslutat att frångå företrädesrätten i detta fall?

Svar: Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen har bedömt det angeläget att minska Bolagets skuldsättning, vilket inte bedöms kunna ske med egengenererade medel i närtid samt att det har bedömts osannolikt att det skulle vara möjligt att öka storleken på ovan föreslagen företrädesemission med motsvarande belopp. Bolagets styrelse bedömer därmed att kvittning av fordringarna är till fördel för Bolaget, dess aktieägare och dess borgenärer.

1.4 Vad är en företrädesemission?

Svar: En företrädesemission är ett erbjudande till alla aktieägare om att, under en utsatt tidsperiod, teckna nya aktier i bolaget till ett förutbestämt pris. Den som äger aktier i Goodbye Kansas Group på avstämningsdagen den 9 januari 2022 har företrädesrätt att delta i företrädesemissionen.

1.5 Vad är en kvittningsemission?

Svar: En kvittningsemission är ett riktat erbjudande till parter som har fordringar på bolaget. Dessa fordringsägare ges möjlighet att teckna aktier i Goodbye Kansas Group, till ett förutbestämt pris, i utbyte mot att deras fordringar på bolaget upphävs.

1.6 Vad är en teckningsrätt?

Svar: En teckningsrätt är ett värdepapper som ger rätten att, under en utsatt tidsperiod, teckna nya aktier i ett bolag till ett förutbestämt pris. Teckningsrätten har ett ekonomiskt värde om teckningskursen är lägre än aktiekursen.

1.7 Hur ser tidsplanen ut för företrädesemissionen?

Svar: Tidsplanen ser ut på följande sätt:

  • 4 januari 2022: Publicering av prospekt
  • 11–25 januari 2023: Teckningsperiod
  • 11–20 januari 2023: Handel i teckningsrätter
  • 11 januari – tills ärendet är registrerat vid Bolagsverket: Handel i betalda tecknade aktier (BTA)
  • 30 januari 2023: Förväntat datum för offentliggörande av slutligt utfall av Företrädesemissionen

1.8 Hur beräknas en teoretisk aktiekurs efter avskiljande av teckningsrätter?

Svar: Den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter (TERP) är aktiekursen som Goodbye Kansas Groups aktie förväntas handla till efter avskiljning från teckningsrätterna. TERP beräknas enligt formeln nedan:

TERP = (Goodbye Kansas börsvärde före nyemissionen + likviden från nyemissionen) / Totalt antal aktier efter nyemissionen

1.9 Företrädesemissionen är säkerställd till 80%. Vad innebär det?

Svar: Flera av bolagets större aktieägare har lämnat teckningsåtaganden i företrädesemissionen, i tillägg har ett antal externa parter ingått garantiåtaganden i emissionen. Dessa aktieägare och externa parter har ingått tecknings- och garantiåtaganden med förbehåll för sedvanliga villkor som uppgår till cirka 53 MSEK motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen.

1.10 Vad händer om nyemissionen inte blir fulltecknad av befintliga aktieägare?

Svar: 80% av företrädesemissionen är säkerställd vilket innebär att om företrädesemissionen inte blir fulltecknad kommer investerare som har tillhandahållit garantiåtaganden att förvärva aktier upp till motsvarande 80% av företrädesemissionen.

2. Frågor relaterade till Goodbye Kansas verksamhet

2.1 Hur utvecklas verksamheten för Goodbye Kansas Studios?

Svar: Goodbye Kansas Studios har sett en kontinuerligt ökad efterfrågan sedan det tredje kvartalet 2021. Det tredje kvartalet 2022 blev dock lidande på grund av att kunder valt att senarelägga stora VFX-projekt till efterföljande kvartal. Orderläget i Q4 2022 och första halvåret 2023 är starkare än någonsin tidigare och prognosen för studioverksamheten under Q4 2022 visar på en tillväxt i linje med Bolagets kommunicerade finansiella mål och ett positivt resultat.

2.2 Vilken strategi är satt för att nå de finansiella målen för 2024?

Svar: Goodbye Kansas Groups finansiella mål är att nå en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 20% och en EBITDA-marginal som överstiger 10% senast 2024.

Fokus på studioverksamheten

Bolaget har beslutat att renodla verksamheten och fokusera på studioverksamheten. Beslutet grundar sig i att Studioverksamheten har en stark marknadsposition och skalbar teknisk plattform i strukturellt växande globala marknader. Studios har också ett starkt ledarskap som styr verksamheten mot större och längre återkommande projekt för stora globala kunder samt identifierat angränsande växande segment inom in-games och animation, där plattformen och kompetens fullt ut kan utnyttjas.

Avyttringar av icke-kärnverksamheter

Renodlingen medför att ett antal verksamheter planeras att avyttras. Vi har tidigare kommunicerat en planerad avyttring av Sayduck samt en strategisk utvärdering av Vobling. I tillägg till dessa processer kommer vi även se över möjligheterna att avyttra Infinite Entertainment inom affärsområdet IP & Products samt Plotagon i affärsområdet Games & Apps. Medel från avyttringar kommer att återinvesteras i studioverksamheten.

Kostnadsoptimeringsprogram

Parallellt har ett nytt kostnadsoptimeringsprogram initierats som har potential att sänka kostnaderna med 15-20 MSEK årligen. Fokusområden för kostnadsoptimeringsprogrammet är optimering av kontorsytan, minskad användning av konsulter samt effektivare användning av frilanstjänster. Utöver utannonserade besparingar kommer verksamheten satsa på att införa bättre systemverktyg som säkerställer mer effektiv resursanvändning i produktionen och förbättrar vår förmåga att leda, administrera och följa upp projekt.

2.3 I juli 2021 offentliggjordes ett kostnadsoptimeringsprogram med målet att uppnå 38 MSEK i årliga besparingar från 2022. Detta har ni inte levererat på, varför?

Vi är självkritiska och kan bara konstatera vi inte lyckats uppnå de besparingar vi tidigare kommunicerat. Vi har lyckats genomföra delar av programmet men vi gjorde ett medvetet val att öka kostnaderna på grund av den ökade efterfrågan vi såg på våra tjänster inom studioverksamheten. Under tredje kvartalet 2022 valde vi dessutom att säkra upp de personalresurser som behövs för att vi ska kunna genomföra de projekt som blivit något försenade vilket bidrog till högre personalkostnader. Sammanfattningsvis har kostnadsdisciplinen historiskt sett inte varit tillräcklig men vi har nu en tydlig plan nu för att öka effektiviteten i verksamheten.

3. Teckningsrelaterade frågor

3.1 Hur gör jag för att delta i företrädesemissionen?

Svar: Som direktregistrerad aktieägare tecknar du aktier genom att erlägga betalning enligt den emissionsredovisning som skickades ut med post den 11 januari 2023. Om betalning sker från utlandet, enligt särskilda betalningsinstruktioner, vänligen kontakta Erik Penser Bank.

Om du vill teckna dig för färre nya aktier än du har rätt till, använd anmälningssedeln "Anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter". Om du vill registrera dig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter, använd anmälningssedeln med namn "Anmälningssedel för teckning av aktier utan företrädesrätter". Anmälningssedeln finns tillgänglig på Goodbye Kansas Groups hemsida.

Om dina aktier förvaltas av en förvaltare ska du kontakta dem för information om hur du tecknar nya aktier med företrädesrätt.

3.2 Hur många aktier har jag rätt att teckna i företrädesemissionen?

Svar: Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 9 januari 2023 erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Goodbye Kansas. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av sjutton (17) aktier.

3.3 När ska jag använda anmälningssedeln?

Svar: Om du är en direktregistrerad aktieägare och vill delta i företrädesemissionen men vill använda ett annat antal teckningsrätter än vad som anges på emissionsredovisningen, till exempel om du har köpt eller sålt teckningsrätter, ska du använda ”Anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter”. Denna anmälningssedel finns tillgänglig på Goodbye Kansas Groups hemsida och kan beställas via Erik Penser Bank.

Om du vill registrera dig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter, använd anmälningssedeln med namn "Anmälningssedel för teckning av aktier utan företrädesrätter" som finns tillgänglig på Goodbye Kansas Groups hemsida.

3.4 Vad är teckningskursen i företrädesemissionen?

Svar: Teckningskursen uppgår till SEK 0,03 per aktie.

3.5 När pågår teckningsperioden?

Svar: Teckningsperioden pågår mellan 11–25 januari 2023.

3.6 Behöver jag som befintlig aktieägare göra något för att få teckningsrätter i Goodbye Kansas Group företrädesemission?

Svar: Nej, utgångspunkten är att alla som är registrerade som aktieägare i Goodbye Kansas Group på avstämningsdagen den 9 januari 2023 automatiskt erhåller teckningsrätter. Om dina aktier förvaltas av förvaltare ska du vända dig dit för att få information om hur du tecknar nya aktier med företrädesrätt.

3.7 Vad händer om jag, som befintlig aktieägare, inte deltar i företrädesemissionen?

Svar: Om du väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer ditt aktieägande att spädas ut med totalt 90,8% procent av kapital och röster, efter genomförande av både företrädesemission och konvertering av skulder. Du har dock möjlighet att sälja dina teckningsrätter för att erhålla ekonomisk kompensation för utspädningen relaterad till Företrädesemissionen. Handel med teckningsrätter pågår mellan 11–20 januari 2023. Observera att outnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga och förlorar sitt värde efter teckningsperiodens utgång den 25 januari 2023.

3.8 Kan jag teckna fler aktier än jag har företrädesrätt till?

Svar: Ja, det går att göra på följande sätt:

  • Du kan köpa teckningsrätter på börsen och utnyttja dessa för att teckna nya aktier. Du övertar då företrädesrätten att teckna nya aktier och tecknar då enligt instruktion i anmälningssedel som heter "Anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter".
  • Du kan även ansöka om att få teckna aktier utan företrädesrätt. Du ska i detta fall använda dig av den anmälningssedel som heter "Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter".

Anmälningssedlar kan laddas ner på Goodbye Kansas Groups hemsida. Om dina aktier förvaltas av en förvaltare ska du kontakta denne för mer information om hur du tecknar aktier utan företrädesrätt.

3.9 Vad kan jag, som befintlig aktieägare, göra om jag inte har råd att delta i företrädesemissionen?

Svar: Om du blir tilldelad teckningsrätter och inte har råd att teckna aktier i företrädesemissionen har du möjlighet att få kompensation genom försäljning av teckningsrätterna på börsen. På så vis kompenseras du ekonomiskt för transaktionens utspädningseffekt.

3.10 Kan teckningsrätterna handlas på Avanza eller Nordnet?

Svar: Ja, teckningsrätterna kommer att handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market mellan 11–20 januari 2023.

3.11 Investering via ISK/KF

Svar: Om dina aktier förvaras i en ISK eller KP och förvaltas av en förvaltare ska du kontakta dem för information om hur du tecknar nya aktier med och/eller utan företrädesrätt.

3.12 Var finns det mer information om företrädesemissionen?

Svar: För mer information, se prospektet som finns tillgängligt på Goodbye Kansas hemsida.