Bublar Group AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

Pressmeddelande
26/10/2017

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Bublar Group AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF.
Första handelsdag kommer att meddelas vid ett senare tillfälle när den senaste emissionen har registrerats hos Bolagsverket. Bublar Group AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet BUBL MTF. 

Inför noteringen har Bublar genomfört en nyemission motsvarande 23,5 Mkr. Då nyemissionen övertecknades utnyttjades även möjligheten att utöka erbjudandet genom en riktad nyemission om 5,0 Mkr vilket totalt tillför bolaget 28,5 Mkr före emissionskostnader.

Bolaget tidigarelägger rapportdatum under 2018 jämfört med tidigare kommunicerat i emissionserbjudandet.
Nya datum:

Bokslutskommuniké: 16 februari 2018
Årsstämma: 24 maj 2018

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare och Bergh & Co Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med noteringen på NGM Nordic MTF. G&W Fondkommission är Bolagets mentor.

För mer information vänligen kontakta:
Magnus Granqvist, VD
E-post: magnus.granqvist@bublar.com
Tel: +46 (0)8-559 251 20

Bublar i korthet

Bolaget skapar framtidens mobilupplevelser genom att tillhandahålla spel och appar som kombinerar den senaste tekniken inom de snabbväxande segmenten augmented reality (AR) och platsbaserade tjänster. Bublar har en egenutvecklad mjukvaruplattform som möjliggör för bolaget att skapa mobilspel och appar där stora volymer av användare i realtid visuellt kan interagera och kommunicera med varandra. Bolaget går nu in i en kommersiell fas och står inför lanseringen av sin första produkt, en platsbaserad social app där användarna skapar, interagerar och upptäcker eget och andras innehåll.


Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper Bublar Group AB (publ). Inga units, aktier, eller teckningsoptioner kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 17:30 CET.

 

 

 

 

 

 

 


Pressmeddelanden