Bublar Group AB (publ) presenterar kvartalsrapport, 1 juli - 30 september 2017

Kvartalsrapport, 1 juli – 30 september 2017
Bublar Group AB (publ), ORG.NR. 559019-7462

  • Bublar Group AB (publ), (“Bublar”) befinner sig i utvecklingsfas av sina produkter varför nettoomsättningen blev 0 TSEK (0) under kvartalet och 0 TSEK (0) under januari-september. Siffrorna inom parentes anger värden för motsvarande period föregående år.
  • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -467 TSEK (-1 965) under kvartalet och - 6 607 TSEK (-3 580) under januari-september.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -509 TSEK (-1 980) under kvartalet och -6 718 TSEK (-3 607) under januari-september.
  • Likvida medel i koncernen uppgick per balansdagen till 2 999 TSEK (1 525 TSEK). Bolaget har under kvartalet genomfört en nyemission motsvarande 23,5 MSEK. Då nyemissionen övertecknades utnyttjades även möjligheten att utöka erbjudandet genom en riktad emission om ytterligare 5,0 MSEK vilket sammantaget tillför bolaget 28,5 MSEK före emissionskostnader. Likviden tillfördes koncernen efter rapportperioden.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Bublars aktie noterades på NGM Nordic MTF måndagen den 6 november 2017. Aktien handlas under kortnamnet BUBL MTF och teckningsoptionerna under kortnamnet BUBL TO1. 

Kommentar från VD

Under det tredje kvartalet 2017 har Bublar fokuserat på fortsatt utveckling av mjukvaruplattformen. För att testa plattformen i skarp drift kommer vi inom kort lansera en platsbaserad social app via marknadsplatserna Apple AppStore (iOS) och Google Play (Android). I appen låter vi användarna skapa, publicera och interagera med varandras innehåll i realtid över världen, visualiserat via appens kartläge och i dess kameraläge i form av förstärkt verklighet, s k augmented reality (AR). I en digital butik inuti appen kan användarna sedan köpa olika former av innehåll. Genom lanseringen av denna första applikation kan vi i verklig miljö se hur serverstruktur och backend hanterar användarnas innehåll och interaktivitet i realtid. Därtill kan vi studera hur vår kartserver responderar vid ökad belastning och analysera användarbeteendet i appen. Testerna ger oss värdefull information för att vidareutveckla vår plattform för s k real-world games (GPS-baserade spel i kombination med AR) med social interaktion mellan användarna som en del i spel- och användarupplevelsen. 

Bublars strategi bygger både på lansering av egenutvecklade mobilspel och på utveckling i partnerskap med globala företag och välkända varumärken. Vi har tagit initiala kontakter med flera världsomspännande företag kring potentiella samarbeten där vår teknik, mjukvaruplattform och know-how inom platsbaserade AR mobilupplevelser möjliggör för oss att skapa mobilspel i teknisk framkant och med internationell potential.

Fullständig kvartalsrapport

För Kvartalsrapport i sin helhet hänvisas till:
https://bublar.com/investors

Rådgivare

G&W Fondkommission är Bolagets mentor.

Bublar i korthet

Bolaget skapar framtidens mobilupplevelser genom att tillhandahålla spel och appar som kombinerar den senaste tekniken inom de snabbväxande segmenten Augmented Reality (AR) och platsbaserade tjänster. Bublar har en egenutvecklad mjukvaruplattform som möjliggör att skapa mobilspel och tjänster där stora volymer av användare i realtid visuellt kan interagera och kommunicera med varandra. Plattformens funktioner öppnar upp nya möjligheter för både nya spelidéer men även för befintliga spel som kan få en ny, virtuell spelplan. Bolaget går nu in i en kommersiell fas och står inför lanseringen av sin första produkt, en platsbaserad social appbaserad upplevelse där användarna skapar, interagerar och upptäcker eget och andras innehåll.

Viktig infromation

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper Bublar Group AB (publ). Inga units, aktier, eller teckningsoptioner kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 08:30 CET.

Kontakt

För eventuella frågor kring kvartalsrapporten vänligen kontakta
Magnus Granqvist, VD
E-post: magnus.granqvist@bublar.com
alternativt,
Anders Lindell, tf CFO
E-post: anders.lindell@bublar.com

Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-559 251 20
E-post: hello@bublar.com