Bublar Group AB (publ) noteras på NGM Nordic MTF med första handelsdag måndagen den 6 november

Pressmeddelande
01/11/2017

Bublar Group AB (publ) noteras på NGM Nordic MTF med första handelsdag måndagen den 6 november 2017. Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet BUBL MTF och teckningsoptionerna under kortnamnet BUBL TO1.  

Inför noteringen har Bublar genomfört en nyemission motsvarande 23,5 Mkr. Då nyemissionen övertecknades utnyttjades även möjligheten att utöka erbjudandet genom en riktad nyemission om 5,0 Mkr vilket totalt tillför bolaget 28,5 Mkr före emissionskostnader.

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare och Bergh & Co Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med noteringen på NGM Nordic MTF. G&W Fondkommission är Bolagets mentor.

För mer information vänligen kontakta:
Magnus Granqvist, VD
E-post: magnus.granqvist@bublar.com
Tel: +46 (0)8-559 251 20

Bublar i korthet

Bolaget skapar framtidens mobilupplevelser genom att tillhandahålla spel och appar som kombinerar den senaste tekniken inom de snabbväxande segmenten augmented reality (AR) och platsbaserade tjänster. Bublar har en egenutvecklad mjukvaruplattform som möjliggör för bolaget att skapa mobilspel och appar där stora volymer av användare i realtid visuellt kan interagera och kommunicera med varandra. Bolaget går nu in i en kommersiell fas och står inför lanseringen av sin första produkt, en platsbaserad social app där användarna skapar, interagerar och upptäcker eget och andras innehåll.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper Bublar Group AB (publ). Inga units, aktier, eller teckningsoptioner kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2017 kl. 16:40 CET.