Bublar Group AB (publ) genomför nyemission om 23,5 Mkr och offentliggör memorandum

Pressmeddelande - Regulatoriskt
07/09/2017

Styrelsen för Bublar Group AB (publ) (“Bublar” eller ”Bolaget”) har, baserat på bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2017, beslutat att genomföra en nyemission av aktier om 23,5 Mkr riktad mot allmänheten och institutionella placerare i Sverige (”Erbjudandet”). Bolaget har även ansökt om notering av Bolagets aktie på NGM Nordic MTF. Ett memorandum offentliggörs idag den 7 september 2017.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN AVSNITTET VIKTIG INFORMATION NEDAN.

BUBLAR I KORTHET

Bolaget skapar framtidens mobilupplevelser genom att tillhandahålla spel och appar som kombinerar den senaste tekniken inom de snabbväxande segmenten augmented reality (AR) och platsbaserade tjänster. Bublar har en egenutvecklad mjukvaruplattform som möjliggör att skapa mobilspel och tjänster där stora volymer av användare i realtid visuellt kan interagera och kommunicera med varandra. Plattformens funktioner öppnar upp helt nya möjligheter för både nya spelidéer men även för befintliga spel som kan få en helt ny virtuell spelplan. Bolaget går nu in i en kommersiell fas och står inför lanseringen av sin första produkt, en platsbaserad social upplevelse där användarna skapar, interagerar och upptäcker eget och andras innehåll.

ERBJUDANDET I KORTHET

 • Erbjudandet omfattar nyemission av Units.
 • En Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2017/18. Tre (3) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie för 6,40 kronor under teckningsperioden 1 till 30 december 2018. 
 • Teckningskursen i Erbjudandet är 3,67 kr per Unit. Totalt uppgår Erbjudandet till 23,5 Mkr före 
 • emissionskostnader. Vid eventuell överteckning av Erbjudandet har Bolaget även möjlighet att besluta om att utöka Erbjudandet med 5,0 Mkr före emissionskostnader. Utökningen kan endast riktas mot så kallade professionella investerare.
 • Teckningskursen motsvarar en värdering av Bolagets aktier om ca 64 Mkr före Erbjudandet.
 • Teckningstiden är 7 september 2017 till 26 september 2017
 • Efter Erbjudandet inklusive utökningen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 7 762 398
  aktier från 17 503 047 till 25 265 445 aktier.
 • Totalt har 20 Mkr, motsvarande 85 procent, av det totala emissionsbeloppet garanterats genom
  teckningsförbindelser från huvudägare, ledning och nytillkommande aktieägare om 5 Mkr samt ett
  garantikonsortium om 15 Mkr. Bolaget har dock varken begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.
 • Beräknad första handelsdag på NGM Nordic är i slutet av oktober 2017 under kortnamnet ”BUBL”.

BAKGRUND OCH MOTIV

Bublar grundades 2015 och har sedan verksamheten påbörjades utvecklat en mjukvaruplattform för mobilspel och applikationer, som kombinerar augmented reality (AR) med platstjänster. AR kombinerar en fysisk miljö med datorgenererad miljö. AR förväntas bli den nästa stora trenden inom mobila spel och andra appar och förutspås en kraftig tillväxt under de närmaste åren. AR-spel, i kombination med platstjänster och multiplayer-funktion, vilket Bublars mjukvaruplattform erbjuder, kräver en teknisk höjd vilket försvårar för potentiella konkurrenter att utmana dagens aktörer. Det finns en handfull AR-baserade spel på marknaden idag, men förutom Niantics Pokémon Go är de flesta single-player spel och använder sig enbart av mobilkameran, ej platstjänster.

Bolaget är nu redo att kommersialisera sin mjukvaruplattform. Den första egenutvecklade produkten är en lekfull social app som möjliggör för användare att skapa, upptäcka och interagera med egna och andra användares bilder på platser i verkligheten. Appen har testats på en begränsad krets användare och planeras att lanseras successivt på olika geografiska marknader under fjärde kvartalet 2017. Bublar avser att etablera samarbeten med stora varumärken med målsättningen att tillsammans med dessa utveckla och lansera tekniskt avancerade AR-spel och tjänster. Flera kontakter är tagna för att inleda sådana samarbeten.

Emissionslikviden kommer att användas enligt följande:

 • Vidareutveckling av mjukvaruplattform samt nya appar.
 • Lanserings- och marknadsföringskostnader för den första appen
 • Försäljningsinsatser och bearbetning av samarbets- och licenspartners.

Fördelningen av emissionslikviden beräknas vara cirka 60 procent till produktutveckling, cirka 30 procent till lansering och marknadsföringskostnader och cirka 10 procent till bearbetning av samarbetspartners.

Under december 2018 kan Bolaget komma att erhålla upp till 23,4 Mkr vid full lösen av utestående teckningsoptioner som emitteras inom ramen för Erbjudandet samt tidigare genomförd riktad emission. Detta belopp samt en eventuell övertilldelning och därmed hörande teckningsoptioner, kommer i så fall att användas för att underbygga en fortsatt expansion samt stärka balansräkningen.

FAKTA OM ERBJUDANDET

Erbjudandet riktar sig till allmänheten och institutionella investerare i Sverige och omfattar nyemitterade Units
i Bublar till ett sammanlagt värde om 23,5 Mkr. En Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2017/18. Tre (3) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie för 6,40 kronor under teckningsperioden 1 till 30 december 2018. 

Utöver Erbjudandet har styrelsen även möjlighet att besluta om en eventuell utökning av Erbjudandet om 5,0 Mkr. Teckningskursen uppgår till 3,67 kr per Unit. Courtage utgår ej. Minsta teckningspost är 1 400 Units.

MEMORANDUM

Memorandum finns att ladda ner via www.bublar.com, www.gwkapital.se samt www.aktieinvest.se eller kan
beställas i tryckt format från G&W Fondkommission på info@gwkapital.se eller per telefon på +46 (0) 8 503 000 50.

Viktiga datum - Händelse

07/09/2017 - 26/09/2017 - Anmälningsperiod
Omkring 28/09/2017 - Offentliggörande av utfall
Omkring 01/10/2017 - Besked om tilldelning

Investerarpresentationer

Bolaget bjuder in till följande investerarpresentationer

 • Aktiedagen i Stockholm den 11 september 2017

 Det kommer även ges möjlighet att ställa frågor till VD Magnus Granqvist via Facebook. 

Gällande aktiedagen i Stockholm finns det ytterligare information på www.aktiespararna.se.

Rådgivare

I samband med Erbjudandet har G&W Fondkommission agerat finansiell rådgivare och Aktieinvest FK AB
emissionsinstitut. Berghco Advokatbyrå har agerat legal rådgivare. G&W Fondkommission kommer vara Bolagets mentor.

För ytterligare information

Vänligen besök www.bublar.com eller kontakta Magnus Granqvist (VD) på magnus.granqvist@bublar.com eller tel: +46 (0)8-559 251 20.

VIKTIG INFORMATION

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt eller investeringsdokument och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det memorandum som kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt, memorandum eller annan erbjudan handling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag.Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.