Erbjudandet att teckna units i Bublar övertecknades

Pressmeddelande - regulatoriskt
02/10/2017

Bublar Group AB (publ) (”Bublar” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 7 september 2017 att styrelsen beslutat att ansöka om en listning på NGM Nordic MTF och i samband med listningen genomföra ett erbjudande till allmänheten och institutionella investerare i Sverige att teckna units i Bolaget om cirka 23,5Mkr (”Erbjudandet”). Erbjudandet övertecknades, varför även övertilldelningen kommer att utnyttjas.

Genom Erbjudandet tillförs Bolaget därmed 28,5 Mkr före emissionskostnader. Erbjudandet innebär även att Bolaget tillförs omkring 1 300 nya aktieägare, vilket innebär att spridningskravet på NGM Nordic MTF är uppfyllt. Beräknad första handelsdag är i slutet av oktober 2017. Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota.

Efter att Erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bublar att öka med 7 762 398 aktier från 17 503 047 aktier till 25 265 445 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 221 741 kr från 500 000 kr till 721 741 kr, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 30,7 procent.

RÅDGIVARE

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och listningen på NGM Nordic MTF. G&W Fondkommission kommer även att vara Bolagets mentor.

För mer information vänligen kontakta:
Magnus Granqvist, Verkställande Direktör
E-post: magnus.granqvist@bublar.com
Tel: +46 (0)8-559 251 20

Bublar i korthet

Bolaget skapar framtidens mobilupplevelser genom att tillhandahålla spel och appar som kombinerar den senaste tekniken inom det snabbväxande segmentet Augmented Reality (AR) och platsbaserade tjänster. Bublar har en egenutvecklad mjukvaruplattform som möjliggör att skapa mobilspel och tjänster där stora volymer av användare i realtid visuellt kan interagera och kommunicera med varandra. Plattformens funktioner öppnar upp helt nya möjligheter för både nya spelidéer men även för befintliga spel som kan få en helt ny virtuell spelplan. Bolaget går nu in i en kommersiell fas och står inför lanseringen av sin första produkt, en platsbaserad social upplevelse där användarna skapar, interagerar och upptäcker eget och andras innehåll.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper Bublar Group AB (publ). Inga units, aktier, eller teckningsoptioner kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2017 kl. 13:00 CET.