Extra stämma i Goodbye Kansas Group AB (13 juni 2024)

KOMMUNIKÉ

KALLELSE

KONTROLLBALANSRÄKNING

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT ABL 25 KAP. 4 §

REVISORNS YTTRANDE GÄLLANDE KONTROLLBALANSRÄKNINGEN ENLIGT ABL 25 KAP. 16 §

REVISORNS YTTRANDE GÄLLANDE STYRELSENS REDOGÖRELSER ENLIGT ABL 25 KAP. 4 §

FULLMAKT

PROTOKOLL

Årsstämma i Goodbye Kansas Group AB (13 juni 2024)

Nedan finns dokumentation relaterat till årsstämman.

KOMMUNIKÉ

KALLELSE

FULLMAKT

FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN

PROTOKOLL

Extra stämma i Goodbye Kansas Group AB (16 april 2024)

En extra stämma anordnades den 16 april 2024. Nedan finns dokumentation kopplat till stämman.

KOMMUNIKÉ

KALLELSE

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT ABL 13 KAP. 6 § OCH 15 KAP. 8 §

REVISORNS YTTRANDE ENLIGT ABL 13 KAP. 6 § OCH 15 KAP. 8 §

FULLMAKTSFORMULÄR

FÖRESLAGEN BOLAGSORDNING

VILLKOR FÖR KONVERTIBLER

Extra stämma i Goodbye Kansas Group AB (2 april 2024)

En extra stämma kommer anordnas den 2 april 2024. Nedan finns dokumentation kopplat till stämman.

KOMMUNIKÉ

KALLELSE

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT ABL 13 KAP. 6 § OCH 15 KAP. 8 §

REVISORNS YTTRANDE ENLIGT ABL 13 KAP. 6 § OCH 15 KAP. 8 §

FULLMAKTSFORMULÄR

Extra stämma i Goodbye Kansas Group AB (januari 2024)

En extra stämma anordnades den 30 januari 2024. Nedan finns dokumentation kopplat till stämman.

KOMMUNIKÉ

KALLELSE

FULLMAKTSFORMULÄR

FÖRSLAG BOLAGSORDNING

Extra stämma i Goodbye Kansas Group AB (november 2023)

En extra stämma kommer att anordnas den 30 november 2023. Nedan finns dokumentation kopplat till stämman.

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA STÄMMA (1/2)

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA STÄMMA (2/2)

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA (1/2)

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA (2/2)

FULLMAKT

STYRELSENS YTTRANDE (1/2)

STYRELSENS YTTRANDE (2/2)

REVISORS YTTRANDE GÄLLANDE KONTROLLBALANSRÄKNING

REVISORS YTTRANDE GÄLLANDE VÄSENTLIGA HÄNDELSER

REVISORS YTTRANDE ENLIGT ABL 20 KAP. 14 § 

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO3

FÖRSTA KONTROLLBALANSRÄKNING

FÖRSLAG 1 TILL BOLAGSORDNINGEN

FÖRSLAG 2 TILL BOLAGSORDNINGEN

FÖRSLAG 3 TILL BOLAGSORDNINGEN

FÖRSLAG 4 TILL BOLAGSORDNINGEN

Årsstämma i Goodbye Kansas Group AB (april 2023)

Årsstämman 2023 anordnas den 13 april 2023. Nedan finns dokumentation kopplat till stämman.

KALLELSE

FULLMAKTSFORMULÄR

STYRELSENS FÖRSLAG PUNKT 15-18

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Extra bolagsstämma i Goodbye Kansas Group AB (december 2022)

Extra bolagsstämman anordnas den 21 december 2022. Nedan finns dokumentation kopplat till stämman.

KOMMUNIKÉ

STYRELSENS REDOGÖRELSE FÖR KVITTNINGSEMISSION (1/2)

STYRELSENS REDOGÖRELSE FÖR KVITTNINGSEMISSION (2/2)

STYRELSENS REDOGÖRELSE FÖR NÄRSTÅENDE-TRANSAKTIONER

STYRELSENS REDOGÖRELSE FÖR VÄSENTLIGA HÄNDELSER

REVISORS YTTRANDE OM KVITTNINGSEMISSION (1/2)

REVISORS YTTRANDE OM KVITTNINGSEMISSION (2/2)

REVISORS YTTRANDE OM VÄSENTLIGA HÄNDELSER

8. FÖRSLAG PÅ NY BOLAGSORDNING

9. FÖRSLAG PÅ FÖRETRÄDESEMISSION

10. FÖRSLAG PÅ KVITTNINGSEMISSION

11. ALTERNATIVT FÖRSLAG PÅ NY BOLAGSORDNING

12. FÖRSLAG PÅ KVITTNINGSEMISSION

13. FÖRSLAG PÅ EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER FÖR INCITAMENTSPROGRAM

13. FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER

KALLELSE

FULLMAKTSFORMULÄR

Årsstämma i Goodbye Kansas Group AB (april 2022)

Årsstämman 2022 anordnas den 5 april 2022. Nedan finns dokumentation kopplat till stämman.

KALLELSE

FULLMAKTSFORMULÄR

FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN

KOMMUNIKÉ

Extra bolagsstämma i Goodbye Kansas Group AB (december 2021)

En extra bolagsstämma kommer att anordnas den 17 december 2021. Nedan finns dokumentation kopplat till stämman.

KOMMUNIKÉ

PROTOKOLL

KALLELSEN

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

FULLMAKTSFORMULÄR

Extra bolagsstämma i Goodbye Kansas Group AB (september 2021)

Nedan finns dokumentation kopplat till extra bolagsstämman som hölls den 20 september 2021.

KOMMUNIKÉN

PROTOKOLLET

kallelsen

förslag till beslut

förhandsröstning

fullmaktsformulär

Bublar group AB (publ) Årsstämma 2021

 Årsstämman hölls onsdagen den 14 april 2021 kl. 18:00 digitalt.

Med anledning av coronaviruset hölls Årsstämman genom förhandsröstning (poströstning) enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Peter Levins VD anförande från Årsstämman finns tillgängligt här:
Presentation

Förhandsröstning

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2021

KALLELSEN

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

FULLMAKTSFORMULÄR

Tidigare Årsstämmor

Protokoll årsstämma 2020

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2019

Villkor teckningsoptioner