Goodbye Kansas aktien

På Goodbye Kansas Group har vi ambitionen att hålla dig uppdaterad om vårt företags resultat och andra aspekter som kan bidra till din bedömning av Goodbye Kansas som en investering.

Om du saknar något i vår kommunikation eller har ytterligare förfrågningar, vänligen kontakta: ir@goodbyekansas.com

Aktien

Goodbye Kansas Group AB (publ) har gett ut aktier i en serie. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market från och med den 11 november 2019 (tidigare Bublar Group AB (publ). 

Samtliga aktier äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Bolagets aktie är denominerad i SEK och har utgivits enligt svensk rätt. Aktierna medför företrädesrätt vid framtida emissioner om inget annat är beslutat. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Inga restriktioner finns avseende eventuell utdelning annat än vad som följer av svensk rätt.

Samtliga aktier är fritt överlåtbara. Aktierna är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Aktieboken förs av Euroclear.

Handel i aktien

Bolagets aktier finns listade på Nasdaq First North Growth Market från och med den 11 november 2019. Till och med 3 maj handlades aktien med kortnamn BUBL. Från den 3 maj är kortnamnet: GBK.

Handelsinformation

Aktien:
ISIN–kod: SE0020179158
Kortnamn: GBK SE
LEI-kod: 5493007JJTJFKGX2N830

Aktiedata

Goodbye Kansas aktiekapital

Goodbye Kansas har en serie aktier. Aktiekapitalet i Goodbye Kansas Group AB (publ) uppgår till 39 643 257 SEK fördelat på  576 487 678 aktier den 31 januari 2024.

århändelsekurs/sekFörändring i aktiekapital
, SEK
Ackumulerat aktiekapital, SEKFörändring antal aktier 
ackumulerat antal aktierandels
Värde
(SEK)
2015Bolagets bildande1,0050 00050 000500500100,00
2015Split 2000:1 050 000999 5001 000 0000,05
2015Nyemission2,5010 00060 000200 0001 200 0000,05
2016Split 10:1 060 00010 800 00012 000 0000,0050
2016Nyemission4,208 10168 1011 620 21413 620 2140,0050
2017Nyemission3,6719 41487 5153 882 83317 503 0470,0050
2017Fondemission 412 485500 000017 503 0470,0286
2017Nyemission3,67221 741721 7417 762 39825 265 4450,0286
2018Nyemission3,00191 394913 1356 700 00031 965 4450,0286
2018Apportemission6,58186 2001 099 3366 518 19338 483 6380,0286
2018Nyemission6,3844 7751 144 1101 567 39840 051 0360,0286
2018Inlösen
teckningsoptioner
6,4027 7141 171 824970 16241 021 1980,0286
2019Apportemission4,3887 5391 259 3643 064 42444 085 6220,0286
2019Nyemission3,2587 9041 347 2683 077 23247 162 8540,0286
2019Nyemission5,22221 3971 568 6667 750 28754 913 1410,0286
2020Apportemission3,59463 0862 031 75216 210 93271 124 0730,0286
2020Nyemission3,90367 4152 399 16812 861 85983 985 9320,0286
2020Kvittningsemission3,59463 0082 862 17616 208 178100 194 1100,0286
2021Apportemission2,71161 2613 023 4375 645 131105 839 2410,0286
2021Apportemission3,50605,953 024 04321 212105 860 4530,0286
2021Kvittningsemission2,6464 8823 088 9252 271 274108 131 7270,0286
2021Nyemission0,377 722 31210 811 237270 329 317378 461 0440,0286
2022Kvittningsemission0.38357 07511 168 31212 500 000390 961 0440.0286
2023Företrädesemission0.0363 287 12474 455 4402 215 445 9162 606 406 9600.0286
2023Kvittningsemission0.0347 765 013122 220 4531 672 093 1684 278 500 1280.0286
2023Kvittningsemission0.034 456 876126 677 329156 020 3314 434 520 4590.0286
2023Omvänd split (1:200)NA0126 677 329-4 412 347 85622 172 6035,7132
2023Minskning av bundet eget kapitalNA-26 143 452500 000022 172 6030,0226
2023FondemissionNA26 643 45227 143 452022 172 6031,2016
2023Företrädesemission av units0,1012 499 80539 643 257554 315 075576 487 6780,0688
2024Omvänd split (1:100)NA  -576 487 6785 764 8760,1
2024Minskning av bundet eget kapitalNA-38 566 964576 488   

Största aktieägare

31/01/2024

Största aktieägareAntal aktier%
QQM Fund Management7300300012,26%
Avanza Pension6489913410,90%
Per-Anders Wärn6195487510,41%
Bernhard von der Osten-Sacken367212126,17%
Fredrik Lundgren350000005,88%
Futur Pension327878555,51%
Nima Performance284486954,78%
Levin & Co Capital AB260320004,37%
John Elvesjö231213243,88%
Adrian Politowski188286383,16%
Övriga cirka 7 400 aktieägare19451958332,67%
Totalt antal aktier595 316 316100,00%

Emissioner

Företrädesemission januari 2023
En extra bolagsstämma beslutade den 21 december 2022 om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Emission i korthet 
VillkorNyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Antal aktier i emissionen2 215 445 916
Teckningskursen0,03 SEK
Tillfört kapital innan transaktionskostnader66,5 MSEK

Kvittningsemission januari 2023
En extra bolagsstämma beslutade den 21 december 2022 om att genomföra en riktad emission till kreditgivare genom kvittning av skulder.

Emission i korthet 
VillkorRiktad nyemission till kreditgivare genom kvittning av skulder
Antal aktier i emissionen1 672 093 168
Teckningskursen0,03 SEK
Värde på kvittad skuld50,2 MSEK

Kvittningsemission januari 2023
En extra bolagsstämma beslutade den 21 december 2022 om att genomföra en riktad emission till säljare av minoritetsaktier i numera helägda dotterbolag genom kvittning av skulder.

Emission i korthet 
VillkorRiktad nyemission till kreditgivare genom kvittning av skulder
Antal aktier i emissionen156 020 331
Teckningskursen0,03 SEK
Värde på kvittad skuld4,7 MSEK

Kvittningsemission mars 2022
Styrelsen beslutade om en kvittningsemission den 4 mars 2022 efter tidigare bemyndigande från en extra bolagsstämma den 20 september 2021.

Emission i korthet 
VillkorRiktad nyemission till kreditgivare genom kvittning av skulder till säljare av Plotagon AB
Antal aktier i emissionen12 500 000
Teckningskursen0,38 SEK
Värde på kvittad skuld4,8 MSEK

Företrädesemission 21 oktober 2021
Styrelsen i Goodbye Kansas Group beslutade den 24 september 2021 om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Nyemission i korthet 
VillkorNyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Antal erbjudna aktier270 329 317 aktier
Teckningspris0,37 SEK
Värde på kapitalanskaffningcirka 91 100 000 SEK

Apportemission 8 januari, 2021, Förvärv av Plotagon Production AB
Styrelsen i Bublar Group beslutade om förvärv av Plotagon Production AB den 26 november 2020, som är ett helägt dotterbolag till Plotagon AB. Förvärvet genomförs genom en apportemission i form av en fast köpeskilling om ca 5,65 miljoner aktier motsvarande ca 15,3 MSEK (Fast Köpeskilling 1) baserat på 20 dagars volymviktad genomsnittskurs (VWAP). Apportemissionen görs med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2 april 2020. Vidare utgår en fast villkorad köpeskilling med 10 MSEK (Fast Köpeskilling 2) när appen har lanserats kommersiellt.

Dessutom kan en tilläggsköpeskilling utgå baserat på Plotagons EBITDA-resultat för fyra sammanhängande kvartal inom 1,5 år efter lansering av appen. För ytterligare detaljer se pressmeddelande.

apportemission i korthet 
VillkorFörvärv av Plotagon Production AB
Antal aktier5 645 131
Teckningspris (SEK)2,71
Totalt belopp (SEK)15 298 305

Nyemission 29 april 2020
I enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman den 2 april, 2020, har styrelsen i Bublar Group AB (publ) beslutat om en nyemission på totalt 12 861 859 aktier. Teckningskursen har fastställts till 3,90 per aktie.

NYEMission i KORTHET 
VillkorFörvärv av Goodbye Kansas
Antal aktier12 861 859
Teckningspris (SEK)3,90
Totalt belopp (SEK)50 161 250

Apportemission, förvärv av Goodbye Kansas 29 april 2020

I enlighet med bemyndigandet från bolagsstämma den 2 april 2020 har styrelsen i Bublar Group AB (publ) beslutat att förvärva 100 % av aktierna i Goodbye Kansas Holding. 99.93% av fordringarna och 99,93% av aktierna har nått accept.  Antalet aktier i det första steget uppgår till 16 210 932 med till en teckningskurs på 3.59 per aktie. Goodbye Kansas aktieägare och fordringsägare har rätten till ytterligare aktier i två steg beroende på resultat. För ytterigare detaljer se pressmeddelanden.

APPORTEMISSION I KORTHET 
VillkorFörvärv av Goodbye Kansas
Antal aktier16 210 932
Teckningspris (SEK)3,59
Totalt belopp (SEK)58 197 246

Riktad emission utan företrädesrätt den 26 oktober 2019

I enlighet med bemyndigande från bolagsstämma den 11 april 2019 har styrelsen i Bublar Group AB (publ), idag fattat beslut om en kontant nyemission av 7 750 287 aktier. Teckningskursen har fastställts till 5,22 kronor per aktie.

Nyemission i korthet 
VillkorNyemissionen är genomförd utan företrädesrätt för existerande aktieägare
Antal aktier7 750 287
Teckningspris (SEK)5,22 kr
Totalt belopp SEK)40 000 000

Riktad emission utan företrädesrätt den 11 juli 2019

I enlighet med bemyndigandet från bolagsstämma den 11 april 2019 har Bublars styrelse 11 juli beslutat om en riktad kontant nyemission om 3 077 232 aktier till en grupp kvalificerade investerare. Teckningskursen har fastställts till 3,25 kronor per aktie.

Nyemission i korthet 
VillkorNyemissionen är gjord utan företrädesrätt för existerande aktieägare
Antal aktier3 077 232
Teckningspris (SEK)3,25 kr
Totalt belopp (SEK)10 000 000

Apportemission av Sayduck den 3 juli 2019

Styrelsen i Bublar Group AB (publ) beslutade 3 juli 2019 att förvärva 100 % av aktierna i Sayduck med verksamhet i Helsingfors och Vilnius. Bublar erlägger betalning med 3 064 424 nyemitterade aktier (apportemission) vilket innebär en utspädning om ca 7%. Därtill har avtalats en prestationsbaserad möjlig tilläggsköpeskilling (att erläggas i nyemitterade aktier) vilken för befintliga ägare kan leda till ytterligare utspädning om maximalt 6,5%, motsvarande 3 064 424 aktier. Sayducks aktieägare ingår lock-up-avtal på 1 år för aktierna som de nu erhåller i köpeskilling. Apportemissionen görs med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 april 2019.

APPORTEMISSION I KORTHET 
VillkorKöp av Sayduck
Antal aktier3 064 424
Teckningspris (SEK)4,385 kr
Totalt belopp (SEK)13 437 500

Emission baserat på förfall av teckningsoptioner 2017/18 den 28 december 2018.

Investerare i Bublar Group AB (publ) (”Bublar” eller ”Bolaget”) i samband med emissionerna inför listning på NGM Nordic MTF 2017 erhöll teckningsoptioner med en teckningstid som löpte under december 2018. Ägare av teckningsoptioner motsvarande rätt att teckna 970 162 aktier beslöt att nyttja och teckna aktier. Genom teckningen tillfördes bolaget ca 6,2 Mkr före emissionskostnader.

Nyemission i korthet 
VillkorTeckningsoptioner 2017/18, 3 optioner/1 aktie
Antal aktier970 162
Teckningspris (SEK)6,40 kr
Totalt belopp (SEK)6 209 037 kr

Styrelsen i Bublar Group AB (publ) beslutade 16 oktober 2018 att förvärva 100 % av aktierna i det svenska AR/VR-bolaget Vobling AB. Bublar erlägger betalning med 6 518 193 nyemitterade aktier (apportemission) samt 6,9 mkr kontant. Kontantdelen finansieras genom en riktad kontant nyemission om 1 567 398 aktier till teckningskurs 6,38 till en grupp kvalificerade investerare. Årsstämman den 24 maj 2018 beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, och/eller emission av konvertibler, och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Det finns efter apportemissionen om 6 518 193 aktier och den riktade kontantemissionen om 1 567 398 aktier totalt 40 051 036 aktier i Bublar Group AB (publ).

APPORTEMISSION I KORTHET 
VillkorKöp av Vobling AB
Antal aktier6 518 193
Teckningspris (SEK)6,58 kr
Totalt belopp (SEK)42 889 710

Nyemission i korthet 
VillkorNyemissionen är gjord utan företrädesrätt för existerande aktieägare
Antal aktier1 567 398
Teckningspris  (SEK)6,38 kr
Totalt belopp (SEK)9 999 999

I enlighet med bemyndigandet från bolagsstämma den 24 maj 2018 har Bublars styrelse 20 augusti beslutat om en riktad kontant nyemission om 6 700 000 aktier till en grupp kvalificerade investerare. Teckningskursen har fastställts till 3,00 kronor per aktie.

Nyemission i korthet 
VillkorNyemissionen är gjord utan företrädesrätt för extisterande aktieägare
Antal aktier6 700 000
Teckningspris (SEK)3,00 kr
Totalt belopp SEK)20 700 000

Resultat i samband med börsintroduktion 6 november 2017.

Bublar Group AB (publ) (”Bublar” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 7 september 2017 att styrelsen beslutat att ansöka om en listning på NGM Nordic MTF och i samband med listningen genomföra ett erbjudande till allmänheten och institutionella investerare i Sverige att teckna units i Bolaget om cirka 23,5 Mkr (”Erbjudandet”). Erbjudandet övertecknades varför även övertilldelning enligt emissionsutrymme till professionella investerare kom att utnyttjas. Genom Erbjudandet tillfördes Bolaget därmed 28,5 Mkr före emissionskostnader.

Nyemission i korthet 
VillkorNyemissionen är gjord utan företrädesrätt för existerande aktieägare
Antal aktier6 400 000 enheter bestående av 1 aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption
Teckningspris (SEK)3,67 kr
Teckningsperiod7 September 2017 till 26 September 2017
Totalt belopp  (SEK)23,5 Mkr
Antal befintliga aktier17 503 047
Minimum teckningsenhet1 400 aktier
HandelBolaget har ansökt om notering på NGM Nordic MTF
Överteckning1 362 398 enheter bestående 1 aktie och  1 vederlagsfri teckningsoption
Överteckning, totalt belopp 
(SEK)
5 Mkr

Certified Adviser

Carnegie Investment Bank AB
Regeringsgatan 56
111 56 Stockholm
Tel: +46 8-588 68 570
Email: certifiedadviser@carnegie.se