Bolagsstyrning

Styrelse

Styrelsen i Goodbye Kansas Group AB (publ), inklusive ordföranden, består för närvarande av fem (5) ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen har rekryterats i olika omgångar och valdes senast av årsstämman den 5 april 2022.

Per Anders Wärn
/Styrelseordförande sedan 2021

Född 1961. Per Anders har under 10 år varit ingått i ledningen för Gartner Inc., Stamford, CT, USA, världens ledande företag inom Research Advisory, och ansvarade för Gartners globala konsultverksamhet. Styrelseledamot i Bublar Group sedan 2019. Per Anders är för närvarande VD för STOAF III SciTech AB (Stockholm business angels). Executive MBA från Handelshögskolan Stockholm.

Innehav i Goodbye Kansas: 61,640,668 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare. 

Staffan Eklöw
/Ordinarie ledamot sedan 2017

Född 1957. Staffan har närmare 30 års erfarenhet som affärsjurist från
advokatbyrå och bolag. Under perioden 1994–2000 var han chefsjurist på TV4 AB. Staffan har erfarenhet av styrelsearbete och var under många år Managing Partner på advokatbyrå Lindahl. Styrelseordförande i Bublar Group 2017-2021. Övriga styrelseuppdrag inkluderar Adventure Box technology AB (publ), Onside TV Produktion AB, MedlingsCentrum Sverige AB, Lennart Nilsson Photography AB, och Stockholms Travsällskap. Jur kand samt Civilekonom från Stockholms Universitet.

Innehav i Goodbye Kansas: 455,000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Malin Carlström
/Ordinarie ledamot sedan 2020

Född 1978. Malin har lång erfarenhet från start-ups, scale ups och nya teknologier och är för närvarande Senior Vice President Europe på ABB Technology Ventures. Dessförinnan var hon Investment Manager på Industrifonden. Hon har under åren haft olika roller som Investment Manager och Venture Analyst på bland annat SEB.

Malin har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg och en master i företagsekonomi från Kent Business School i Storbritannien.

Aktieägande i Goodbye Kansas: 78,664 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Mikko Setälä
/Ordinarie ledamot sedan 2021

Född 1956. Mikko Setälä har över 30 års erfarenhet från ledande positioner inom spel- och mjukvaruindustrin. Mikko har arbetat på Rovio Entertainment Corp. mellan 2006-2020 i ledande roller som styrelseordförande, CFO  och Executive Vice President samt också som VD för Rovio Animation Company inklusive dotterbolag till Rovio i Nordamerika. Han har erfarenhet från turnarounds, börsintroduktioner och investeringsstrategier. Mikko sitter för närvarande i styrelsen för Pro-Source Oy och Setala Capital Oy. Mikko har en civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan i Helsingfors (nuvarande: Aalto-universitetet)

Aktieinnehav i Goodbye Kansas: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Adrian Politowski
/Ordinarie ledamot sedan 2022

Född 1967. Adrian Politowski har mångårig
erfarenhet från ledande befattningar och styrelseuppdrag inom områden av stor vikt för bolaget. Adrian
är för närvarande CEO för Align som är ett film & TV produktionsbolag med huvudkontor i Los Angeles.
Under sin karriär har Adrian arbetat som producent på över 450 filmer.

Aktieinnehav i Goodbye Kansas: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Peter Nilsson
/Ordinarie ledamot sedan 2022

Född 1956. Peter Nilsson har mångårig erfarenhet från ledande befattningar och styrelseuppdrag i teknikbolag
samt därtill djup internationell erfarenhet från både Nordamerika och Asien. Peter är även
styrelseordförande i Nogatolp AB och Auranest Holding AB.

Aktieinnehav i Goodbye Kansas: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Ledning

Peter Levin
/Chief Executive Officer

Född 1960. CEO Goodbye Kansas Group från den 1 januari 2021 samt Managing Director Goodbye Kansas Holding/Studios/Infinite Entertainment. Grundare av Goodbye Kansas. Peter har varit aktiv i spel-, media och VFX-industrin i över 25 år och har varit VD för Electronic Arts Nordic och Pan Vision samt styrelsemedlem i ett flertal spelstudios, såväl noterade som onoterade, däribland DICE (1996 -1998), Starbreeze (2006-2009), Fatshark (2011-2012), Experiment 101 (2015-2017) och Fall Damage (2018-). Peter har gedigen erfarenhet från att leda och utveckla företag inom VFX, animation och spelutveckling. Peter är också medgrundare av den svenska spelindustrins branschförening.

Innehav i Goodbye Kansas: 11 870 974 aktier varav 11 874 472 via bolag

Anders Lundström
/CFO 

Född 1971. CFO för Goodbye Kansas Group från och med 1 februari 2021. Anders har 15 års erfarenhet som CFO i olika bolag. Anders har lång internationell erfarenhet och har bott och arbetat utomlands i tio år. Började som revisor hos Arthur Andersen 1995-1997 och har sedan dess varit CFO för bolag inom främst TIME-sektorn. Mellan 2014 - 2017 var han CFO för A3 AllTele noterat på Nasdaq Small Cap. Anders har arbetat nästan tio år inom Kinnevik-koncernen. Sedan 2020 är han styrelseledamot i FundedByMe noterat på NGM. Tidigare styrelseledamot i Söderberg & Partners Securities AB.

Aktieinnehav i Goodbye Kansas: 0 aktier

Karin Wintle
/CHRO

Född 1984. Chief Human Resource Officer för Goodbye Kansas Group från och med den 16 augusti 2021. Karin har mer än 10 års erfarenhet i HR roller från flera olika bolag. Karin har stor internationell erfarenhet och har bott och arbetet utomlands i mer än 4 år, framförallt i roller inom Talent Acqusition. Karin startade sin HR karriär som rekryteringskooordinator för Morgan Law i London och har sedan dess haft ett flertal HR-roller huvudsakligen inom techsektorn. Hon kommer närmast från Bisnode som Head of People för affärsområdet Product & Technology (inkl Data & Analytics).

Innehav i Goodbye Kansas: 0 aktier

Markus Manninen
/Managing Director, Goodbye Kansas Studios & Business Area Manager Visual Content & Brand 

Född 1969. Över 30 års erfarenhet från VFX and animation. Markus har en gedigen internationell meritlista med över 20 år utomlands. Bland Markus Manninens tidigare positioner återfinns DreamWorks i Los Angeles och Framestore i London. Han var starkt bidragande till att utveckla Oriental Dreamworks med kontor i Shanghai och Los Angeles.  Som partner och Creative Director har han utvecklat det internationella produktionsföretaget HB Wink Animation för Huayi Brothers med kontor i Shanghai och Los Angeles.  Han har också varit engagerad i att bygga ett medielaboratorium på KTH.

Markus Manninen har en Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm,

Innehav i Goodbye Kansas: 0

Filip Grufman
/Managing Director, Plotagon Production & Business Area Manager Games & Apps

Född 1978. Filip har 30 års arbetslivserfarenhet från en rad olika branscher samt investeringar i flera företag. Allt från FinTech och Health Tech till restaurang- och importbranschen. Med sin breda erfarenhet har han varit ledamot i flera styrelser och haft en rad olika chefspositioner. Grundare av PrimeWine Group. Gemensamt för de flesta av hans tidigare roller har varit försäljning och affärsutveckling. Filip brinner för områden som utbildning och att utnyttja det senaste inom teknik.

Innehav i Goodbye Kansas: 677 415 aktier via Nogatolp AB

Revisor

Carl Niring
Grant Thornton
Sveavägen 20, Box 7623
103 94 Stockholm

Bolagsordning

Bolagsordning för Goodbye Kansas Group AB (publ) (559019-7462) antagen den 5 april 2022

§ 1. Firma
Bolagets firma är Goodbye Kansas Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolagets ska, direkt eller indirekt, bedriva konsultation och utveckling av mjukvaror, utgivning av dataspel samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med lägst noll och högst fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan revisorsuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 9. Bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan
framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt
antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag
får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte
infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringspersoner.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna
 9. Val av styrelse och revisorer
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10. Fullmakt och poströster
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7
kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman."

§ 11. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12. Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Personer i ledande ställning (PDMR)

Personer i bolaget
Peter Levin
Anders Lundström
Markus Manninen
Filip Grufman
Karin Wintle

Externa styrelseledamöter
Per Anders Wärn
Staffan Eklöw
Malin Carlström
Mikko Setälä
Adrian Politowski

Valberedning

Valberedningens uppgift ska enligt beslut från årsstämma 5 april 2022, vara att inför bolagsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.  

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB som vardera ges möjlighet att utse en person att, jämte styrelsens ordförande, vara ledamot i Bolagets valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. 

I valberedningen ingår Peter Nilsson (ordförande), Johan Karlsson, Kenneth Häggmark och Thomas Lindgren.

Registreringsbevis

Registreringsbevis (2021-09-21) - se länk