Bolagsstyrning

Styrelse

Styrelsen i Goodbye Kansas Group AB (publ), inklusive ordföranden, består för närvarande av fyra (4) ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen har rekryterats i olika omgångar och valdes senast av årsstämman den 13 april 2023. Aktieinnehav är angivna per 31 mars 2024.

Per Anders Wärn
/Styrelseordförande sedan 2021

Född 1961. Per Anders ingick under 10 år i ledningen för Gartner Inc., Stamford, CT, USA, världens ledande företag inom Research Advisory, med ansvar för Gartners globala konsultverksamhet. Per Anders är för närvarande VD för STOAF III SciTech AB (Stockholm business angels). Övriga styrelseuppdrag inkluderar Limina AB (ordförande) och Westpay AB (ledamot). Executive MBA från Handelshögskolan Stockholm.

Innehav i Goodbye Kansas: 614 266 aktier.

Staffan Eklöw
/Ordinarie ledamot sedan 2017

Född 1957. Staffan har närmare 30 års erfarenhet som affärsjurist. Under perioden 1994–2000 var han chefsjurist på TV4 AB. Staffan har erfarenhet av styrelsearbete och var under många år Managing Partner på advokatbyrå Lindahl. Styrelseordförande i Bublar Group 2017-2021. Övriga styrelseuppdrag inkluderar Adventure Box technology AB (publ), MedlingsCentrum Sverige AB, Lennart Nilsson Photography AB, och Creative Society Production Stockholm AB. Jur kand samt Civilekonom från Stockholms Universitet.

Innehav i Goodbye Kansas: 12 334 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Mikko Setälä
/Ordinarie ledamot sedan 2021

Född 1956. Mikko Setälä har över 30 års erfarenhet från ledande positioner inom spel- och mjukvaruindustrin. Mikko har arbetat på Rovio Entertainment Corp. mellan 2006-2020 i ledande roller som styrelseordförande, CFO och Executive Vice President samt också som VD för Rovio Animation Company inklusive dotterbolag till Rovio i Nordamerika. Han har erfarenhet från turnarounds, börsintroduktioner och investeringsstrategier. Mikko sitter för närvarande i styrelsen för Pro-Source Oy och Setala Capital Oy.  Mikko har en civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan i Helsingfors (nuvarande: Aalto-universitetet)

Innehav i Goodbye Kansas: 36 300 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Adrian Politowski
/Ordinarie ledamot sedan 2022

Född 1978. Adrian Politowski har mångårig erfarenhet från ledande befattningar och styrelseuppdrag inom områden av stor vikt för bolaget. Adrian är för närvarande CEO för Align som är ett film & TV produktionsbolag med huvudkontor i Los Angeles. Under sin karriär har Adrian arbetat som producent på över 450 filmer.

Innehav i Goodbye Kansas: 18 829 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Ledning

Stefan Danieli
/VD

Född 1965. Över 30 års erfarenhet från ekonomi- och operation-roller i internationella koncerner i ett flertal branscher (varav nära 20 år inom media), inklusive placeringar utomlands. Stefans erfarenheter omfattar bolag i tillväxt såväl som bolag i omstruktureringsprocesser, och som CFO har han varit verksam i både publika bolag och ägarledda bolag. De senaste åren har Stefans CFO-positioner inkluderat retailbolag (RNB och Åhléns) samt film- och tv produktions-koncernen EndemolShine Nordics, samt interimsuppdrag i eget bolag. Genom hela sin karriär har han framgångsrikt ansvarat för finansiella och administrativa funktioner, förbättrat finansiella processer och lett operationella förändringar. Stefan Danieli har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Stefan rekryterades till Goodbye Kansas som CFO men utnämndes i september 2022 till Group CEO.

Innehav i Goodbye Kansas: 15 000 aktier.

Karoline Duvmo
/Head of Finance

Född 1979. Head of Finance för Goodbye Kansas Group sedan augusti 2023. Karoline Duvmo har betydande erfarenhet från ekonomiroller i ett flertal branscher, senast som CFO på Convini. Under tiden på Convini har hon arbetat med expansion och förvärv samt implementering av strukturåtgärder och kostnadsbesparingar. Hon är även medgrundare till Unrewined.

Innehav i Goodbye Kansas: 0 aktier.

Revisor

Carl Niring
Grant Thornton
Sveavägen 20, Box 7623
103 94 Stockholm

Bolagsordning

Bolagsordning för Goodbye Kansas Group AB (publ) (559019-7462) antagen den 30 november 2023

§ 1. Firma
Bolagets firma är Goodbye Kansas Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolagets ska, direkt eller indirekt, bedriva konsultation och utveckling av mjukvaror, utgivning av dataspel samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 940 000 kronor och högst 7 760 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 19 400 000 stycken och högst  77 600 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med lägst noll och högst fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan revisorsuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 9. Bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan
framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt
antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag
får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte
infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringspersoner.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna
 9. Val av styrelse och revisorer
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10. Fullmakt och poströster
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7
kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman."

§ 11. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12. Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Personer i ledande ställning (PDMR)

Personer i bolaget
Stefan Danieli
Filip Grufman
Karin Wintle
Karoline Duvmo

Externa styrelseledamöter
Per Anders Wärn
Staffan Eklöw
Mikko Setälä
Adrian Politowski

Valberedning

Valberedningens uppgift ska enligt beslut från årsstämma 13 april 2023, vara att inför bolagsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.  

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB som vardera ges möjlighet att utse en person att, jämte styrelsens ordförande, vara ledamot i Bolagets valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. 

I valberedningen ingår Niclas Engvall (ordförande), Per Anders Wärn och Jonas Levin.

Registreringsbevis

Registreringsbevis (2023-11-02) - se länk