Företrädesemission april 2024

INFORMATIONSMEMORANDUM

Teckna utan stöd av teckningsrätter

Denna anmälningssedel skall användas för anmälan om teckning av units i Goodbye Kansas Group AB utan stöd av uniträtter. Observera att anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas.

Anmälningssedel

Tidsplan

Dateitem
4 april 2024Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
8 - 17 april 2024Handel med teckningsrätter
8-22 april 2024Teckningsperiod
23 april 2024Förväntad dag för publicering av utfallet i Företrädesemissionen

Frågor och svar

Frågor gällande företrädesemissionen

1.1 Varför väljer Goodbye Kansas att göra ytterligare en företrädesemission?
Inom ramen för den affärsplan som låg till grund för refinansieringen och omstruktureringen av verksamheten under 2023, sattes mål för nyförsäljning, baserat på befintlig försäljningspipeline, men av olika skäl uppnåddes inte dessa försäljningsmål, vilket ledde till ett nytt rörelsekapitalunderskott i mars 2024. Styrelsen beslutade därför om ett finansieringspaket om sammanlagt cirka 36,8 MSEK som inkluderar Företrädesemissionen, om cirka 21,8 MSEK, och en riktad emission av konvertibler om 15 MSEK till NY VFXWAALA.

Strukturella förändringar i verksamheten tillsammans med beslutade emissioner gör det möjligt att bygga en långsiktigt hållbar och lönsam verksamhet med goda framtidsutsikter.

1.2 Vad är en företrädesemission?
En företrädesemission är ett erbjudande till alla befintliga aktieägare om att, under en utsatt tidsperiod, teckna nya värdepapper i bolaget i förhållande till sitt tidigare innehav och till ett förutbestämt pris. Den som äger aktier i Goodbye Kansas Group på avstämningsdagen den 4 april 2024 har företrädesrätt att delta i företrädesemissionen.

1.3 Vad kan jag göra med mina teckningsrätter?
Det är viktigt att du som aktieägare gör ett aktivt val, antingen nyttjar dina teckningsrätter för att teckna nya aktier eller säljer dina teckningsrätter under perioden 8 – 17 april 2024. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market. Om man som aktieägare väljer att delta i företrädesemissionen kan man teckna aktier under teckningsperioden som löper 8 - 22 april 2024. Efter att teckningsperioden har löpt ut blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därmed sitt värde.

1.4 Vad är teckningskursen per aktie?
Teckningskursen är fastställd till 1,35 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

1.5 Hur många aktier har jag rätt att teckna i företrädesemissionen?
För varje aktie i Goodbye Kansas som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fjorton (14) aktier.

1.6 Hur använder jag mina teckningsrätter för att teckna aktier?
Direktregistrerade aktieägare i Goodbye Kansas per avstämningsdagen den 4 april 2024 kommer att få en emissionsredovisning. Den förtryckta emissionsredovisningen anger antalet erhållna teckningsrätter och inkluderar en förtryckt inbetalningsavi. Aktieägare som vill teckna aktier behöver, under teckningsperioden 8 april 2024 – 22 april 2024, betala den förtryckta inbetalninsavin.

Aktieägare vars innehav av aktier i Goodbye Kansas är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

1.7 Ifall jag som aktieägare vill nyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen, hur går jag tillväga?
I detta fall behöver du använda en särskild anmälningssedel och inte den förtryckta som du fått hemskickad. Särskild anmälningssedel kan beställas från Hagberg & Aneborn på info@hagberganeborn.se.

1.8 Jag var inte direktregistrerad som aktieägare på avstämningsdagen. Kan jag delta i företrädesemissionen ändå?
Ja, det enklaste alternativet är att du förvärvar teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market under handelsperioden 8 – 17 april 2024. Du kan även teckna aktier utan stöd av teckningsrätter men i detta fall är du inte garanterad tilldelning. Anmälan om teckning av aktier behöver ske under perioden 8 – 22 april 2024. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter.

1.9 Hur ser tidsplanen ut för företrädesemissionen?
· 4 april 2024: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga innehavare av aktier som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt

· 8 april – 17 april 2024: Handel med teckningsrätter

· 8 april – 22 april 2024: Teckningsperiod

· 23 april 2024: Förväntad dag för publicering av utfallet i Företrädesemissionen

1.10 Företrädesemissionen omfattas till 100% av tecknings- och garantiåtaganden. Vad innebär det?
Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden från ett antal av bolagets större aktieägare och externa investerare i företrädesemissionen, motsvarande 100 procent av företrädesemissionen. Det betyder att företrädesemissionen omfattas till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden vilket betyder att för det fall bolagets befintliga aktieägare inte tecknar sin pro rata-andel och inte tillräckligt många tecknar aktier utan stöd av teckningsrätter så har vissa garanter ingått åtaganden om att teckna resterande del av företrädesemissionen. Vänligen notera att ingångna tecknings- och garantiåtaganden inte är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, vilket innebär en risk att en eller flera av de som ingått avtal inte säkert kommer att fullfölja sina åtaganden.

Frågor relaterade till Goodbye Kansas verksamhet

2.1 Ni presenterade nyligen ett strategiskt partnerskap med NY VFXWAALA, ett stort VFX-bolag i Indien, varför?
Det strategiska partnerskapet med NY VFXWAALA inkluderar dels en överenskommelse om att etablera ett joint venture i Indien och ett finansieringsåtagande från NY VFXWAALA. Partnerskapet bygger på en stark industriell logik där företagen kommer att arbeta i nära samarbete för att bygga upp ett skalbart produktionsnav i Indien i syfte att tillhandahålla kostnadseffektiva lösningar, samt stödja intäktstillväxt i nya affärssegment och kategorier. Samtidigt skapar partnerskapet möjligheter för den omfattande talangpoolen i Indien och hela den asiatiska regionen att samarbeta med joint venture och dess partners. Dessutom har styrelsen föreslagit en riktad konvertibelemission till NY VFXWAALA om 15 MSEK, villkorat godkännande från extra bolagsstämma den 16 april 2024.

2.2 I slutet av 2023 genomfördes en rekonstruktion av verksamheten för att fokusera på studioverksamheten medan vissa andra bolag har försatts i konkurs. Vad innebär detta för verksamheten?
Vi har påverkats negativt av långvariga strejker i Hollywood vilket resulterat i en ohållbar finansiell situation för Goodbye Kansas Group och vi var tvungna att vidta kraftfulla åtgärder. Lyckligtvis har vi lyckats få ned skuldsättningen i verksamheten samtidigt som vi behåller nödvändiga tillgångar. En ny partner i NY VFXWAALA, genomförda strukturella förändringar samt de planerade emissionerna möjliggör för oss att bygga en långsiktigt hållbar och lönsam verksamhet med goda framtidsutsikter.

2.3 Hur utvecklades verksamheten under det fjärde kvartalet 2023?
Nettoomsättningen minskade med 42 procent till 49,5 MSEK (85,3) främst på grund av en svag marknad för VFX-projekt som påverkats negativt av strejker i USA. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,8 MSEK (–12,3). Försäljningen och resultatet i det fjärde kvartalet 2023 påverkades i flera avseenden av genomförda omstruktureringsåtgärder. 

2.4 Bolaget kommunicerade nyligen uppdaterade framtidsutsikter – vilka är dessa?
Med anledning av de stora förändringar som skett i verksamheten och marknaden gör vi följande bedömning av framtidsutsikter:

2024: Omsättning om 225 - 250 MSEK och uppnå positiv EBITDA.

2025: Omsättning om 280 - 310 MSEK och uppnå en EBITDA-marginal som når 10 procent.

2.5 Hur ska ni skapa en lönsam verksamhet?
Givet mycket svåra omständigheter har vi ändå lyckats återskapa en verksamhet som har en större potential. En ny partner i NY VFXWAALA, en hållbar finansiell struktur, fortsatt kostnadsfokus och mer normaliserad marknad gör att Goodbye Kansas Group är på rätt väg.

Vi måste öka effektivitet ytterligare i våra projekt och därutöver genomför vi nu ytterligare kostnadsnedskärningar. Fullföljda och fortsatta effektiviseringar väntas minska kostnaderna med cirka 15 MSEK under 2024 jämfört med 2023, utöver hittills vidtagna besparingsåtgärder om cirka 30 MSEK på årsbasis.

Lika viktigt som att minska kostnader är att vi lyckas öka försäljningen. Vi har resurserna för att genomföra jobbet och kommer att fokusera på nyförsäljning till både befintliga och nya kunder.